پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (692)

2-7- پیچش در سازه های نامنظم……………………………………………………………………………………………………….462-8- قطع دیوارهای برشی و علت آن…………………………………………………………………………………………………472-9- خلاصه تحقیقات پیشین در رابطه با چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………….48فصل سوم: شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی بتنی…………………………………………………….523-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….533-2- بررسی پلان…………………………………………………………………………………………………………………………….553-2-1- چیدمان شماره Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (694)

2-2-1 شدت پراکندگی رامان………………………………………………………………………………….192-3 سطح مقطع دیفرانسیلی برای چاهسیمهای کوانتمی و سیمهای ساده کوانتمی………………….282-3-1 شدت پراکندگی رامان……………………………………………………………………………….302-4 سطح مقطع دیفرانسیلی برای نقطه کوانتمی………………………………………………………………..362-4-1 شدت پراکندگی رامان………………………………………………………………………………..37فصل سومبررسی سطح مقطع پراکندگی نقطه کوانتمی بر اساس قطبشهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (696)

2-3ساختارهای چند لایهایی سیلیکان – ژرمانیم………………………………………………………………………………………………………………….62-4چگالی حالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102-5 طبش پذیری و حایل سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..102-6ترازهای مقید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132-7ساختار درون نواری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………142-8جوابهایتقریبی برای تابع موج و انرژی : ……………………………………………………………………………………………………………………162-9اثرات بس ذرهای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………182-10گذارهای نوری درون نواری………………………………………………………………………………………………………………………………………..192-11مغناطش در مواد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20فصل سوم بررسی نظری گاز الکترونی دو Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (698)

ﻣﺎ ﻫﺮ روز از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ واردﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﺑﺸﻮﯾﻢ ﮐﻠﯿﺪ دارﯾﻢ، ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﺎرﺑﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دارﯾـﻢ وﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﺑﺮ Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (699)

3-2 انواع سیستم های پیشرفته موجود برای قرائت کنتورها183-2-1 سیستم قرائت از طریق اتصال بدون نیاز به حضور در منزل193-2-2 سیستم قرائت خودکار از طریق امواج رادیویی213-2-3 سیستم قرائت خودکار از طریق خط تلفن شهری Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (700)

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1فصل اول «مقدمه و طرح تحقیق»1-1- مقدمه31-2- بیان مسئله41-3- مروری بر سابقه تحقیق41-4- اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق61-4-1- اهداف تحقیق61-4-1-1- هدف کلی61-4-1-2- اهداف جزئی61-4-2- فرضیات تحقیق61-4-3- سئوالات تحقیق61-5- روش تحقیق و پژوهش7فصل دوم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (701)

فلومترهای مغناطیسی یا اصطلاحا “مگ متر”ها به ترتیب سومین رده از نظر میزان استفاده را بعد از فلومترهای بر پایه فشار و فلومتر های حجمی (Positive Displacement) دارا هستند. اساس کار این فلومتر ها اینگونه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (702)

4-2-6- هندسه در MCNP ……………………………………………………………………………………………………………………. 51 4-2-6-1- سلول‎ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 4-2-6-2- تعیین نوع صفحه …………………………………………………………………………………………………………………. 55 4-2-6-1-3- تعیین پارامتر صفحه ……………………………………………………………………………………………………….. 554-3- فایل ورودی برای مسئله نمونه …………………………………………………………………………………………………………. 58 4-3-1- فایل ورودی INP …………………………………………………………………………………………………………………. 60 Read more…

By 92, ago