4-1-3- سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم77
4-1-4- سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم81
4-1-5- سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی20% در طبقه سوم84
4-2- سازه 5 طبقه منظم88
4-3- سازه 8 طبقه منظم91
5- فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات97
5-1- خلاصه98
5-2- نتایج98
5-3- جمع بندی102
5-4- پیشنهادات102
مراجع……………………………………………………………….103
6- پیوست106
پیوست الف: ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه منظم107
پیوست ب: ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول108
پیوست پ: ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6109
پیوست ت: ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه نامنظمی سختی و هندسی در طبقات 5 و 6110
پیوست ج: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه نامنظم111
پیوست چ: ماتریسهای مشخصه قاب12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه 1113
پیوست خ: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12115
پیوست د: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی طبقه نرم در طبقات 1 و 7117
پیوست ر: ماتریسهای مشخصه قاب دوازده طبقه همراه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12119
پیوست س: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12121
پیوست ش: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12123
پیوست ص: ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی و سختی به صورت پلهای125
پیوست ط: شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 20% در طبقه سوم:127
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (1-1): مراحل شناسایی سازهای معرفی شده توسط کمیته شناسایی سازههای ساخته شده ASCE 6
شکل (2-1): فلوچارت شناسایی ماتریسهای مشخصه سیستم با استفاده از روش شناسایی ارائه شده توسط آشتیانی-قاسمی در حوزه فرکانس25
شکل (3-1): قابهای 6 طبقه منظم و نامنظم مورد مطالعه28
شکل (3-2): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی29
شکل (3-3): نحوه افزایش دقت ماتریسهای مشخصه سازه 6 طبقه منظم با افزایش تعداد نقاط فرکانسی در حالت بارگذاری هارمونیک با فرکانس متغیر 8 تا 25 هرتز و و میزان نوفه 1%30
شکل (3-4): نحوه افزایش دقت ماتریسهای مشخصه سازه 6 طبقه منظم با افزایش تعداد نقاط فرکانسی در حالت بارگذاری هارمونیک با فرکانس متغیر 8 تا 25 هرتز و و میزان نوفه 10%30
شکل (3-5): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی31

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل (3-6 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی31
شکل (3-7 ): مقایسه شکلهای مودی دقیق قاب 6 طبقه منظم با شکلهای مودی حاصل از خصوصیات شناسایی شده از پاسخهای دقیق فرکانسی در حالت بارگذاری هارمونیک با فرکانس متغیر 8 تا 25 هرتز و نوفه 10%32
شکل (3-8 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی32
شکل (3-9 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی33
شکل (3-10 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی33
شکل (3-11 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی34
شکل (3-12 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی34
شکل (3-13 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی35
شکل (3-14 ): مقایسه شکلهای مودی دقیق قاب 6 طبقه با طبقه اول نامنظم با شکلهای مودی بدست آمده از خصوصیات شناسایی شده با استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10%35
شکل (3-15 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی36
شکل (3-16 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی36
شکل (3-17 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی37
شکل (3-18 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی37
شکل (3-19 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی38
شکل (3-20 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی38
شکل (3-21 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی39
شکل (3-22 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی39
شکل (3-23 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی40
شکل (3-24 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی40
شکل (3-25 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی41
شکل (3-26 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی41
شکل (3-27 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی42
شکل (3-28 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6، با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی42
شکل (3-29 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی42
شکل (3-30 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی43
شکل (3-31 ): هندسه قابهای 12 طبقه مورد مطالعه44
شکل (3-32 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی45
شکل (3-33 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی45
شکل (3-34 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی46
شکل (3-35 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی46
شکل (3-36 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی47
شکل (3-37 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی48
شکل (3-38 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی48
شکل (3-39 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی49
شکل (3-40 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی49
شکل (3-41 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی50
شکل (3-42 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی51
شکل (3-43 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی51
شکل (3-44 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی52
شکل (3-45 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی52
شکل (3-46 ): مقایسه شکلهای مودی شناسایی شده و دقیق قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 3%53
شکل (3-47 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی54
شکل (3-48 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی54
شکل (3-49 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی55
شکل (3-50 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی55
شکل (3-51 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی56
شکل (3-52 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی56
شکل (3-53 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پلهای با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی57
شکل (3-54 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پلهای با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی57
شکل (3-55 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پلهای با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی58
شکل (3-56 ): هندسه قابهای 20 طبقه مورد مطالعه59
شکل (3-57 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی59
شکل (3-58 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی60
شکل (3-59 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی61
شکل (3-60 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی61
شکل (3-61 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی62
شکل (3-62 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی63
شکل (3-63 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی63
شکل (3-64 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی64
شکل (3-65 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5تا 20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی65
شکل (3-66 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی65
شکل (3-67 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی66
شکل (3-68 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی67
شکل (3-69 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای (7-14-20) با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی68
شکل (3-70 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای (7-14-20) با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی68
شکل (3-71 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای(7-14-20) با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی69
شکل (4-1 ): درجات آزادی سازه سه بعدی و موقعیت قرار گیری آنها72
شکل (4-2 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی72
شکل (4-3 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی73
شکل (4-4 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی73
شکل (4-5 ): شکل مودی مود اول (انتقالی) سازه سه طبقه منظم در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10%75
شکل (4-6 ): شکل مودی مود 6 (پیچشی) سازه سه طبقه منظم در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10%75
شکل (4-7 ): شکل مودی مود 8 (انتقالی) سازه سه طبقه منظم در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10%76
شکل (4-8 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی76
شکل (4-9 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی77
شکل (4-10 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی77
شکل (4-11 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی78
شکل (4-12 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی78
شکل (4-13 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی79
شکل (4-14 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی79
شکل (4-15 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی80
شکل (4-16 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی81
شکل (4-17 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی81
شکل (4-18 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی82
شکل (4-19 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی82
شکل (4-20 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی83
شکل (4-21 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی83
شکل (4-22 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی84
شکل (4-23 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی84
شکل (4-24 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی85
شکل (4-25 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی85
شکل (4-26 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی86
شکل (4-27 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی86
شکل (4-28 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20% در طبقه سوم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی87
شکل (4-29 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 5 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی88
شکل (4-30 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 5 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی89
شکل (4-31 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 5 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی89
شکل (4-32 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 5 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی90
شکل (4-33 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 5 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی91
شکل (4-34 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 5 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی91
شکل (4-35 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 8 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی92
شکل (4-36 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 8 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی92
شکل (4-37 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 8 طبقه منظم با استفاده از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی93
شکل (4-38 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریسهای مشخصه سازه 8 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی93
شکل (4-39 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانسهای سازه 8 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی94
شکل (4-40 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکلهای مودی سازه 8 طبقه منظم با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی95
شکل (5-1 ): حساسیت ماتریسهای مشخصه قابهای مورد بررسی به میزان نوفه101
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1) : عدم قطعیتهای تأثیرگذار بر خصوصیات مکانیکی و عملکرد سازههای ساخته شده5
جدول (2-1) : اختلاف مقادیر شناسایی شده و مقادیر حقیقی ماتریسهای مشخصه سازه مرجع ASCE در گزارش رادبد- آشتیانی19
جدول (3-1) : میزان مشارکت جرم مودی و درصد میرایی مودهای قاب 6 طبقه منظم33
جدول (3-2) : درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی سختی در طبقات 5 و 6 در حالت استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی و نوفه 3%به همراه خصوصیات دینامیکی این قاب39
جدول (3-3) : درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه منظم در حالت نوفه 5%45
جدول (3-4 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول47
جدول (3-5 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 1247
جدول (3-6 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و750
جدول (3-7 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 1252
جدول (3-8 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 5% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 1254
جدول (3-9 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 1256
جدول (3-10 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پلهای58
جدول (3-11 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 5% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه منظم60
جدول (3-12 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 5% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 2062
جدول (3-13 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 2064
جدول (3-14 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 5% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه با نامنظمی سختی میان طبقات 16 تا 2066
جدول (3-15 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه با نامنظمی پلهای (7-14-20)67
جدول (4-1 ): جرم و موقعیت قرارگیری مرکز جرم و سختی طبقات سازه 3 طبقه منظم73
جدول (4-2 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه و درایههای شکلهای مودی، همراه با پارامترهای دینامیکی سازه 3 طبقه منظم در حالت نوفه 10% و استفاده از مقادیر دقیق پاسخهای فرکانسی74
جدول (4-3 ): مقدار جرم طبقات و ابعاد و موقعیت قرارگیری مرکز جرم طبقات سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم78
جدول (4-4 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه و درایههای شکلهای مودی، همراه پارامترهای دینامیکی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در حالت نوفه 5% و استفاده از مقادیر دقیق پاسخهای فرکانسی80
جدول (4-5 ): مقدار جرم طبقات و ابعاد و موقعیت مرکز جرم طبقات سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم81
جدول (4-6 ): مقدار جرم طبقات و ابعاد و موقعیت مراکز جرم طبقات سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 20% در طبقه سوم85
جدول (4-7 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه و درایههای شکلهای مودی، همراه پارامترهای دینامیکی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 20% در حالت نوفه 5% و استفاده از مقادیر دقیق فرکانسی87
جدول (4-8 ): مقادیر جرم و موقعیت قرار گیری مراکز جرم طبقات سازه 5 طبقه منظم88
جدول (4-9 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه و تمامی درایههای شکلهای مودی مودهای 12 تا 14 همراه با پارامترهای دینامیکی سازه 5 طبقه منظم در حالت نوفه 3% و استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی90
جدول (4-10 ): مقدار جرم، ابعاد و موقعیت قرارگیری مراکز جرم طبقات سازه 8 طبقه منظم92
جدول (4-11 ): درصد خطای شناسایی درایههای قطری ماتریسهای مشخصه همراه با پارامترهای دینامیکی سازه 8 طبقه منظم در حالت نوفه 3% و استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی94
جدول (4-12 ): درصد خطای شناسایی درایههای شکلهای مودی سازه 8 طبقه منظم در حالت استفاده از مقادیر شبه پاسخهای فرکانسی سرعت و جابجایی و نوفه 1%95
جدول (5-1 ): سازههای نامنظم مورد مطالعه99
جدول (5-2 ): میانگین خطای شناسایی پارامترهای سازهای و دینامیکی قابها در دو حالت منظم و نامنظم در حالت نوفه 3%100
جدول (5-3 ): خطای شناسایی ماتریسهای مشخصه و پارامترهای دینامیکی قابهای منظم و نامنظم در حالت نوفه 3%101
جدول (6-1 ): ماتریسهای مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 6 طبقه منظم به همراه درصد خطای مقیاس شده درایههای ماتریسهای شناسایی شده با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی و نوفه 10%107
جدول (6-2 ): ماتریسهای مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول به همراه درصد خطای مقیاس شده درایههای ماتریسهای شناسایی شده با استفاده پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 10%108
جدول (6-3 ): ماتریسهای مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب6 طبقه با نامنظمی سختی در طبقات 5 و 6 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایههای ماتریسهای شناسایی شده با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی نوفه 3%109
جدول (6-4 ): ماتریسهای مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 6 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی در طبقات 5 و 6 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایههای ماتریسهای شناسایی شده با استفاده از شبه پاسخهای فرکانسی و نوفه 3%110
جدول (6-5 ): ماتریسهای مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه منظم به همراه درصد خطای مقیاس شده درایههای ماتریسهای شناسایی شده با استفاه از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 5%111
جدول (6-6 ): ماتریسهای مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول به همراه درصد خطای مقیاس شده ماتریسهای شناسایی شده با استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 3%113
جدول (6-7 ): ماتریسهای مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایههای ماتریسهای شناسایی شده با استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 3%115
جدول (6-8 ): ماتریسهای مشخصه و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقات 1 و 7 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایههای ماتریسهای شناسایی شده با استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 3%117
جدول (6-9 ): ماتریسهای مشخصه و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایههای ماتریسهای شناسایی شده با استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 3%119
جدول (6-10 ): ماتریسهای مشخصه و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایههای ماتریسهای شناسایی شده با استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 5%121
جدول (6-11 ): ماتریسهای مشخصه دقیق .و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایههای ماتریسهای شناسایی شده در حالت نوفه 3%123
جدول (6-12 ): ماتریسهای مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی به صورت پلهای به همراه درصد خطای مقیاس شده درایههای ماتریسهای شناسایی شده با استفاده از پاسخهای دقیق فرکانسی و نوفه 3%125
مقدمه
در روش شناسایی سیستم ارائه شده توسط آشتیانی و قاسمی، با استفاده از روش معکوس حل معادلات حرکت (در دو حوزه زمانی و فرکانسی) میتوان ماتریسهای مشخصه سیستمهای خطی (ماتریسهای جرم، سختی، میرایی) و در گام بعد پارامترهای دینامیکی (مانند فرکانسهای طبیعی1، شکلهای مودی2 و نسبتهای میرایی3) را توسط ماتریسهای مشخصه شناسایی شده تعیین کرد. در روش مورد نظر هیچ گونه محدودیتی در مورد متناسب یا نامتناسب بودن ماتریس میرایی و برشی یا غیر برشی بودن سازه وجود ندارد. در این روش با به تحریک درآوردن سیستم، تحت ارتعاش اجباری در درجات آزادی محدودی از سازه و اندازه گیری پاسخهای سیستم (در تمامی یا بخشی از درجات آزادی)، فرایندهای شناسایی سیستم و تشخیص خرابی انجام میگیرد. خصوصیت بارز این روش، استفاده مستقیم از دادههای حسگرها بجای استفاده از خصوصیات دینامیکی برآورد شده در ارزیابی سیستم است. در حالت عدم وجود نوفه، این روش قادر است ماتریسهای مشخصه سیستمهای خطی مورد مطالعه را به صورت دقیق تعیین کند. در حالت وجود نوفه در پاسخها4 و نیروهای ورودی5، با تعریف پارامتر نیروی ماندگار در معادله دینامیکی حاکم بر سیستم خطی و با استفاده از روش بهینه سازی حداقل مربعات6 و کمینه نمودن تابع هدف (مجموع مربعات نیروی ماندگار معادلات حرکت در همهی درجات آزادی و در همهی گام های زمانی منتخب(در حوزه زمان) و یا همهی نقاط فرکانسی منتخب(در حوزه فرکانس)) بهینه ترین مقادیر برای ماتریسهای خصوصیات سازه تعیین میشود]1[.
روش شناسایی سیستم ارائه شده در حوزه فرکانس نسبت به حوزه زمان دارای کارایی و دقت بالاتری میباشد. در مطالعات انجام شده در حوزه فرکانس، کارایی روش روی سازه های سه و هشت طبقه دو بعدی با قاب ساده و سازه شانزده طبقه دو بعدی با سیستم دوگانه مورد بررسی قرار گرفته است]1[. یکی از ابهامات پیش روی روش شناسایی ارائه شده این است که انواع نامنظمیها چه تأثیری روی کارایی روش خواهند داشت.
هدف از مطالعات پیش رو این است که کارایی و جامعیت روش شناسایی ارائه شده بر روی سیستمهای مختلف سازههای دو بعدی و سه بعدی منظم و دارای نامنظمی جرم، سختی و میرایی در ارتفاع و نامنظمی پیچشی مورد مطالعه قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود، همچنین تأثیر افزایش درجات آزادی بر روی روند شناسایی مشخص شود. برای این منظور، سازههای دو بعدی 6، 12و 20 طبقه منظم و نامنظم و سازههای سه بعدی منظم 5،3 و 8 طبقه و 3 طبقه نامنظم(نامنظمی پیچشی) طراحی و مورد شناسایی قرار گرفتهاند..
در فصل اول پایان نامه، مروری بر ادبیات فنی موضوع شناسایی سیستم انجام گرفته است و در فصل دوم سعی شده است سیر شکلگیری روش شناسایی ارائه شده توسط آشتیانی- قاسمی توضیح و در ادامه، مبانی نظری این روش شرح داده شود. سازههای 2و 3 بعدی مورد مطالعه و نتایج شناسایی و تحلیل نتایج آنها به ترتیب در فصلهای 3 و 4 بیان شدهاند. فصل 5 نیز به جمعبندی و ارائه پیشنهادات اختصاص داده شده است. در قسمت پیوست نیز ماتریسهای مشخصه سازهها و درصد خطای شناسایی مقیاس شده آنها ارائه شده است.
امین باغ علیشاهی

فصل اول

مقدمه:
سازهها در طول عمر خود در معرض وقوع مخاطراتی مانند زلزله قرار دارند. سازهها به گونهای طراحی میشوند که در عین آسیب دیدگی، قابلیت حفظ ایمنی جانی انسانها را داشته باشند. بنابراین یکی از مباحث مهم در مهندسی زلزله، بررسی رفتار سنجی سازهها، تشخیص آسیب دیدگی و برآورد محل و شدت آنها است که امروزه به سنجش سلامت سازه (System Health Monitoring) معروف است. به منظور شناسایی مشخصات سازه، شناسایی آسیبها و برآورد آسیب پذیری، به شناسایی مشخصات دینامیکی سازهها نیاز است. از اینرو بیشتر روشهای سنجش سلامت سازه بر اساس الگوریتمهای شناسایی سیستم7 قرار دارند. مبحث شناسایی سیستم بر ایجاد مدلهای عددی روی سیستمهای دینامیکی تمرکز دارد و نقطه پیدایش آن موضوع کنترل در مهندسی برق بوده و امروزه به علوم مکانیک و هوافضا نیز گسترش یافته است.
یکی از مباحث انطباق یافته شناسایی سیستم، موضوع شناسایی سازهای8 است که بر روی ایجاد مدلهای بر پایه فیزیک سازهها متمرکز شده است. در متون ادبیات فنی، شناسایی سازهای به این شکل تعریف شده است: “برقراری ارتباط پارامتری میان مشخصات پاسخ پیش بینی شده سازهها توسط یک مدل ریاضی با کمیتهای متناظرش که از مشاهدات آزمایشگاهی حاصل شده است”. فرآیندهای شناسایی سازهای، از طریق تخمین قابل اعتماد عملکرد و آسیب پذیری سیستمهای سازهای با استفاده از شبیه سازیهای اصلاح شده، سعی در از بین بردن فاصله میان سازههای واقعی و مدلسازیها دارند. الگو شناسایی سازهای برای اولین بار توسط هارت و یاو در سال 1977 در مهندسی مکانیک و توسط لیو و یاو در سال 1978 در مهندسی عمران معرفی شد. این مقالات اولیه، الهامبخش بسیاری از محققین در بررسی جنبههای گوناگون شناسایی سازهای بوده است و با گذشت بیش از 30 سال، این موضوع همچنان جزو تحقیقات فعال در دو رشته عمران و مکانیک محسوب میشود ]2[.
پیشرفتهای اخیر در مباحث فناوری اطلاعات، امکان استفاده از مدلهای اجزا محدود را برای طراحی، ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی را به مهندسین عمران داده است. اما عدم قطعیتهای موجود در سازههای عمرانی موجب شده است که برای دستیابی به یک شبیهسازی قابل اعتماد، از مشاهدات و دادههای آزمایشگاهی برای صحتسنجی و بهروز رسانی مدلهای مصرفی، استفاده شود. از جمله مهمترین اهداف این موضوع میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
پایش سلامت و عملکرد سازهها جهت مدیریت و نگهداری سازههای مهم
تایید طراحی و ساخت در سازههای چالش برانگیز
کمک به کنترل سازههای طراحی شده بر مبنای طراحی بر اساس عملکرد
مستند سازی خصوصیات واقعی سازهها بعنوان مبنای ارزیابی رفتار سازهها در آینده در مواجهه با زوال و خطرات پیشرو
شناسایی عوامل ایجاد آسیب، زوال و هرنوع کاستی در عملکرد و کاهش آنها (مانند ترک، نشست و…)


دیدگاهتان را بنویسید