منابع و ماخذ مقاله c (692)

2-7- پیچش در سازه های نامنظم……………………………………………………………………………………………………….462-8- قطع دیوارهای برشی و علت آن…………………………………………………………………………………………………472-9- خلاصه تحقیقات پیشین در رابطه با چیدمان دیوارهای برشی………………………………………………………….48فصل سوم: شناسایی الگوهای پر استفاده چیدمان دیوارهای برشی بتنی…………………………………………………….523-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….533-2- بررسی پلان…………………………………………………………………………………………………………………………….553-2-1- چیدمان شماره 1…………………………………………………………………………………………………………………563-2-2- چیدمان شماره 2…………………………………………………………………………………………………………………573-2-3- چیدمان شماره 3…………………………………………………………………………………………………………………583-2-4- چیدمان شماره 4…………………………………………………………………………………………………………………593-2-5- چیدمان شماره 5………………………………………………………………………………………………………………..593-2-6- چیدمان شماره ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (694)

2-2-1 شدت پراکندگی رامان………………………………………………………………………………….192-3 سطح مقطع دیفرانسیلی برای چاهسیمهای کوانتمی و سیمهای ساده کوانتمی………………….282-3-1 شدت پراکندگی رامان……………………………………………………………………………….302-4 سطح مقطع دیفرانسیلی برای نقطه کوانتمی………………………………………………………………..362-4-1 شدت پراکندگی رامان………………………………………………………………………………..37فصل سومبررسی سطح مقطع پراکندگی نقطه کوانتمی بر اساس قطبشهای متفاوت……………………………..423-1 معادله شرودینگر…………………………………………………………………………………………………….433-1-1 معادله شرودینگر در نقطه کوانتمی………………………………………………………………..443-2 سطح مقطع پراکندگی رامان…………………………………………………………………………….473-3 محاسبات عددی……………………………………………………………………………………………………50فصل چهارمنتیجهگیری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (696)

2-3ساختارهای چند لایهایی سیلیکان – ژرمانیم………………………………………………………………………………………………………………….62-4چگالی حالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102-5 طبش پذیری و حایل سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..102-6ترازهای مقید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132-7ساختار درون نواری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………142-8جوابهایتقریبی برای تابع موج و انرژی : ……………………………………………………………………………………………………………………162-9اثرات بس ذرهای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………182-10گذارهای نوری درون نواری………………………………………………………………………………………………………………………………………..192-11مغناطش در مواد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20فصل سوم بررسی نظری گاز الکترونی دو بعدی3-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..233-2هامیلتونی تک ذرات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………243-3پتانسیل شیمیایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..253-4خواص ترمو دینامیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………27فصل چهارم محاسبه خواص ترمودینامیکی گاز ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (697)

1-6-2-9 ابعاد سیخکها35 1-6-2-10 ارتفاع سیخکها 37 1-6-2-11 عرض سیخکها 381-7 بررسی نوسانات سیخکها 40 1-7-1 ماهیت نوسانات عرضی در سیخکها 44 1-7-1-1 کنیک مدها 44 1-7-1-2 امواج آلفون 451-8 پارامتر β در جو خورشید 461-9 انواع نوسانات خورشیدی 471-10 بررسی نوسانات 5 دقیقه ای در کرونا 491-11 تاریخچه مطالعات ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ مقاله c (698)

ﻣﺎ ﻫﺮ روز از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ واردﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﺑﺸﻮﯾﻢ ﮐﻠﯿﺪ دارﯾﻢ، ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﺎرﺑﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دارﯾـﻢ وﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎرت و ﻫﻢ ﺑﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ. ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨـﺪه اﺳﺖ ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع تحقیق c (699)

3-2 انواع سیستم های پیشرفته موجود برای قرائت کنتورها183-2-1 سیستم قرائت از طریق اتصال بدون نیاز به حضور در منزل193-2-2 سیستم قرائت خودکار از طریق امواج رادیویی213-2-3 سیستم قرائت خودکار از طریق خط تلفن شهری PSTN282-2-4 سیستم قرائت خودکار از طریق شبکه GSM29فصل چهارم ( فرایند طراحی و ساخت )314-1 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه ارشد c (700)

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1فصل اول «مقدمه و طرح تحقیق»1-1- مقدمه31-2- بیان مسئله41-3- مروری بر سابقه تحقیق41-4- اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق61-4-1- اهداف تحقیق61-4-1-1- هدف کلی61-4-1-2- اهداف جزئی61-4-2- فرضیات تحقیق61-4-3- سئوالات تحقیق61-5- روش تحقیق و پژوهش7فصل دوم « کلیات »انگل‌ها و بیماری‌های طیور و سایر پرندگان92-1- انگلهای خارجی92-1-1- ساسها92-1-2- شپشهای گزنده92-1-3- مگسهای ادامه مطلب…

منبع تحقیق c (701)

فلومترهای مغناطیسی یا اصطلاحا “مگ متر”ها به ترتیب سومین رده از نظر میزان استفاده را بعد از فلومترهای بر پایه فشار و فلومتر های حجمی (Positive Displacement) دارا هستند. اساس کار این فلومتر ها اینگونه است که یک میدان مغناطیسی را به لوله فلومتر اعمال میکنند که باعث ایجاد اختلاف ادامه مطلب…

دانلود مقاله c (702)

4-2-6- هندسه در MCNP ……………………………………………………………………………………………………………………. 51 4-2-6-1- سلول‎ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53 4-2-6-2- تعیین نوع صفحه …………………………………………………………………………………………………………………. 55 4-2-6-1-3- تعیین پارامتر صفحه ……………………………………………………………………………………………………….. 554-3- فایل ورودی برای مسئله نمونه …………………………………………………………………………………………………………. 58 4-3-1- فایل ورودی INP …………………………………………………………………………………………………………………. 60 4-3-1- 1-کارت‎های سلول ……………………………………………………………………………………………………………. 61 4-3-1- 2-کارت‎های سطح ……………………………………………………………………………………………………………. 62 4-3-1- 3-کارت‎های داده …………………………………………………………………………………………………………….. 62 ادامه مطلب…